WMS System


โปรแกรมบริหารคลังสินค้า

WMS ( Warehouse Management System )เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า / ห้องเย็นรับฝาก และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)

+

ระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse)ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น
  สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุดเดียว

+

มีระบบสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติตามรอบบิลและแสดงสถานะเตือนผู้ใช้ให้ทราบ

+

เมื่อครบกำหนดชำระเงินเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการคลังสินค้า

+

ช่วยควบคุมการจัดเก็บ   เบิกถอน ตรวจนับสินค้าและโยกย้ายสินค้าอย่างมีระบบ

+

และมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอน

+

มีระบบบัญชีบริการ   สำหรับ 3PL เพื่อใช้เป็นสูตรเพื่อคิดบัญชีค่าฝาก   เช่นคิดเป็นชิ้น กล่อง น้ำหนัก

+

การใช้ระบบ Barcode และ RFID เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดความผิดพลาดในการจัดการ

+

รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน   (Multi-warehouse)

+

รองรับการส่งข้อมูลข้ามสาขาได้   (Multi-location)

+

สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี   Serial

+

สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี   Lot

+

รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ   FIFO และ
  LIFO

+

รองรับการจองสินค้า   หรือกำหนดสินค้าห้ามเบิกได

+

รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ   Cross Docking

+

มีระบบใบเสนอราคา   เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า   และระบบการกำหนดราคา

Visitors: 79,393